სწავლების პროგრამა

კურსის ხანგრძლივობა: 1 კვირა

COVID19-ის საფუძვლები

პირველ მოდულში განვიხილავთ COVID19-თან დაკავშირებულ  თემებსა და საკითხებს; მათ შორის – ინფორმაციას მისი წარმოშობის, კლინიკური ნიშნებისა და სიმპტომების,  რისკფაქტორების, დიაგნოსტირების, გავრცელებისა და  ინფექციური პერიოდის შესახებ.

7 ვიდეო, 2 საკითხავი მასალა, 6 სავარჯიშო ტესტი.

 1. საკითხავი მასალა:კურსის რესურსები და ტექნიკური მხარდაჭერა;
 2. საკითხავი მასალა:ტერმინები და განმარტებები;
 3. ვიდეო: SARS-CoV-2 ვირუსი;
 4. სავარჯიშო ტესტი:SARS-CoV-2-ის ვირუსი (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 5. ვიდეო: SARS-CoV-2​-ის საბუნებისმეტყველო ისტორია;
 6. სავარჯიშო ტესტი: SARS-CoV-2​-ის საბუნებისმეტყველო ისტორია (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 7. ვიდეო: მძიმე დაავადების განვითარების რისკფაქტორები;
 8. სავარჯიშო ტესტი:მძიმე დაავადების განვითარების რისკფაქტორები (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 9. ვიდეო: COVID-19-ის დიაგნოსტირება;
 10. სავარჯიშო ტესტი: COVID-19-ის დიაგნოსტირება (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 11. ვიდეო: SARS-CoV-2-ის გადაცემა;
 12. სავარჯიშო ტესტი: SARS-CoV-2-ის გადაცემა (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 13. ვიდეო:რატომ არის გადაცემის შეჩერება ასეთი მნიშვნელოვანი;
 14. სავარჯიშო ტესტი: რატომ არის გადაცემის შეჩერება ასეთი მნიშვნელოვანი (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 15. ვიდეო:COVID-19-ის შეჯამება.

კონტაქტების მიდევნების საფუძვლები COVID-19-ისთვის

ახლა, როდესაც თქვენ უკვე შეისწავლეთ COVID-19-ის საფუძვლები, ყურადღება მივაპყროთ რამდენიმე ინსტრუმენტს, რომლებიც გამოიყენება გავრცელების შესაკავებლად. ესენია: კონტაქტების მიდევნება, იზოლაცია და კარანტინი.  ჩვენ ასევე აგიხსნით, ინფექციისა და მისი გადაცემის შესახებ თქვენ მიერ უკვე მიღებული ცოდნის საფუძველზე, როგორ გამოიყენოთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები.

5 ვიდეო, 4 სავარჯიშო ტესტი.

 1. ვიდეო: კონტაქტების მიდევნება COVID-19-ის პრევენციისთვის;
 2. სავარჯიშო ტესტი:კონტაქტების მიდევნება COVID-19-ის პრევენციისთვის (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 3. ვიდეო: შემთხვევა, კონტაქტი, იზოლაცია და კარანტინი – განმარტებანი;
 4. სავარჯიშო ტესტი:შემთხვევა, კონტაქტი, იზოლაცია და კარანტინი – განმარტებანი (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 5. ვიდეო:იზოლაციის და კარანტინის ხანგრძლივობის გამოთვლა;
 6. პროგრამული გაფართოება (არ ფასდება):COVID-19 იზოლაციისა და კარანტინის კალკულატორი;
 7. სავარჯიშო ტესტი:იზოლაციისა და კარანტინის ხანგრძლივობის გამოთვლა (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 8. ვიდეო: მაღალი რისკის შემცველი სიტუაციების იდენტიფიცირება;
 9. სავარჯიშო ტესტი:მაღალი რისკის შემცველი სიტუაციების იდენტიფიცირება (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 10. ვიდეო:შეჯამება.

შემთხვევების გამოკითხვა და მათი კონტაქტების მიდევნება

ამ მოდულში ჩვენ გავივლით კონტაქტების მიდევნების ძირითად საფეხურებს და მოგიყვანთ შესაბამის მაგალითებს. თქვენ ასევე იხილავთ დადასტურებულ შემთხვევებსა და კონტაქტებთან საბაზისო ინტერაქციების ნიმუშებს.

3 ვიდეო, 1 საკითხავი მასალა, 1 სავარჯიშო ტესტი

 1. ვიდეო:ძირითადი საფეხურები;
 2. საკითხავი მასალა:შემთხვევების და კონტაქტების გამოკითხვის სქემები;
 3. სავარჯიშო ტესტი:ძირითადი საფეხურები (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 4. ვიდეო:შემთხვევასა და კონტაქტთან გამართულ მარტივ სატელეფონო საუბრებზე დაკვირვება;
 5. ვიდეო:შეჯამება.

კონტაქტების მიდევნების ეთიკა და ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები

ამ მოდულში თქვენ შეისწავლით კონტაქტების მიდევნებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ეთიკურ ნორმებს, მათ შორის იმას, თუ როგორ ვინარჩუნებთ ბალანსს, ერთი მხრივ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვასა და, მეორე მხრივ, ადამიანის პირადი ცხოვრებისა და ავტონომიურობის ხელშეუხებლობას შორის. ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე სპეციფიკურ მაგალითს, რათა მოგამზადოთ იმ პრობლემატური საკითხებისთვის, რომელთაც კონტაქტების მადევრები აწყდებიან მოვალეობის შესრულებისას.

6 ვიდეო, 5 სავარჯიშო ტესტი

 1. ვიდეო: კონტაქტების მიდევნება როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტრუმენტი;
 2. სავარჯიშო ტესტი:კონტაქტების მიდევნება როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტრუმენტი (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 3. ვიდეო: პირადი ცხოვრება, კონფიდენციალურობა და ეთიკის სხვა ტერმინები – განმარტებანი;
 4. სავარჯიშო ტესტი:პირადი ცხოვრება, კონფიდენციალურობა და ეთიკის სხვა ტერმინები – განმარტებანი (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 5. ვიდეო: პირად ცხოვრებას, ავტონომიას, კონფიდენციალურობასა და საზოგადოებრივ სიკეთეს შორის წონასწორობის შენარჩუნება;
 6. სავარჯიშო ტესტი:პირად ცხოვრებას, ავტონომიას, კონფიდენციალურობასა და საზოგადოებრივ სიკეთეს შორის წონასწორობის შენარჩუნება (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 7. ვიდეო:ტექნოლოგიების გამოყენების მიზეზები კონტაქტების მიდევნებისას;
 8. სავარჯიშო ტესტი:ტექნოლოგიების გამოყენების მიზეზები კონტაქტების მიდევნებისას (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 9. ვიდეო:თითოეულ ეტაპზე ტექნოლოგიის გამოყენების მაგალითები;
 10. სავარჯიშო ტესტი:თითოეულ ეტაპზე ტექნოლოგიის გამოყენების მაგალითები (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 11. ვიდეო:შეჯამება.

ეფექტური კომუნიკაციის უნარები

ეფექტური კომუნიკაცია კონტაქტების მიდევნების საქმეში წარმატების ქვაკუთხედია. ის მოიცავს ურთიერთნდობის დამყარებას შემთხვევებსა და კონტაქტებთან, აქტიურ მოსმენას და სწორად დასმულ შეკითხვებს. ამ მოდულში თქვენ იხილავთ და გაეცნობით ინტერაქციის რამდენიმე მაგალითს, რომლებიც გაჩვენებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ან არ უნდა მოიქცეს კონტაქტების მადევარი.

11 ვიდეო, 6 სავარჯიშო ტესტი

 1. ვიდეო: ურთიერთნდობის მნიშვნელობა;
 2. სავარჯიშო ტესტი:ურთიერთნდობის მნიშვნელობა (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 3. ვიდეო: რჩევები ეფექტური კომუნიკაციისთვის;
 4. სავარჯიშო ტესტი:რჩევები ეფექტური კომუნიკაციისთვის (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 5. ვიდეო:შეკითხვების ტიპები და მათი გამოყენების წესები;
 6. სავარჯიშო ტესტი:შეკითხვების ტიპები და მათი გამოყენების წესები (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 7. ვიდეო:აქტიური მოსმენა: ეხმარება ადამიანებს დარწმუნდნენ, რომ მათი ესმით;
 8. სავარჯიშო ტესტი:აქტიური მოსმენა: ეხმარება ადამიანებს დარწმუნდნენ, რომ მათი ესმით (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 9. ვიდეო:ყველა წესისა და ტექნიკის ერთ საკომუნიკაციო ჩარჩოში თავმოყრა;
 10. სავარჯიშო ტესტი:ყველა წესისა და ტექნიკის ერთ საკომუნიკაციო ჩარჩოში თავმოყრა (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 11. ვიდეო:გავრცელებული პრობლემები და რჩევები;
 12. სავარჯიშო ტესტი:გავრცელებული პრობლემები და რჩევები (მცდელობების რაოდენობა არ არის შეზღუდული);
 13. ვიდეო:სირთულეების გათავისება;
 14. ვიდეო:პროცესთან დაკავშირებული სირთულეების მართვა;
 15. ვიდეო: ადამიანებთან დაკავშირებული სირთულეების მართვა;
 16. ვიდეო:კონტექსტთან დაკავშირებული სირთულეების მართვა;
 17. ვიდეო:შეჯამება.

საბოლოო ტესტი (ფასდება)

2 საკითხავი მასალა

 1. საკითხავი მასალა:საბოლოო ტესტის ინსტრუქციები (გულმოდგინედ წაიკითხეთ საბოლოო ტესტის შევსებამდე);
 2. საკითხავი მასალა:COVID-19-ის დღიური შეჯამება.

ზოგადი ინფორმაცია

როგორ ჩავაბარო გამოცდა?

სერტიფიკატის მისაღებად თქვენ დაგჭირდებათ თითოეულ სავალდებულო დავალებაში გამსვლელი ქულების აღება – ეს შეიძლება იყოს ტესტი, კოლეგების მიერ შესაფასებელი ან პროგრამირების დავალებები. მომზადებაში დაგეხმარებათ ვიდეოები, საკითხავი მასალები და პრაქტიკული სავარჯიშოები.

რას აღნიშნავს დაწყების და დამთავრების თარიღები?

კურსზე ჩაწერის შემდგომ თქვენ გექნებათ წვდომა ყველა შესაბამის ვიდეოზე, საკითხავ მასალაზე, ტესტებსა და პროგრამირების დავალებებზე. თუკი გადაწყვეტთ ფასიანი კურსის შესყიდვის გარეშე მათ გაცნობას, შესაძლოა არ გქონდეთ წვდომა ზოგიერთ დავალებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კურსის დასრულებამდე ვერ მოასწარით შესაფასებელი დავალებების შევსება, თქვენ გექნებათ საშუალება გადასწიოთ ჩაბარების ვადები. თქვენ მიერ განვლილი საფეხურები შენარჩუნდება და საშუალება გექნებათ გააგრძელოთ იმ ნაწილიდან, სადაც გაჩერდით.

რას ნიშნავს ჩაბარების თარიღი? დავჯარიმდები თუ არა, თუკი ჩემი ნაშრომის ჩაბარების თარიღს გადავაცილებ?

კურსის განმავლობაში შეგხვდებათ რეკომენდებული ჩაბარების ვადები, რომლებიც  დაგეხმარებათ თქვენი გრაფიკის მართვაში, რათა არ დაგიგროვდეთ შესასრულებელი საკურსო ნაშრომები. ტესტებისა და პროგრამირების დავალებების დაგვიანებით ჩაბარება არ გამოიწვევს დაჯარიმებას. თუმცა, ვინაიდან თანაკურსელები ერთმანეთის მიერ შესაფასებელ დავალებებს, ჩვეულებრივ, საბოლოო ვადამდე სამი დღის განმავლობაში განიხილავენ, ამიტომ ასეთი ნაშრომების დაგვიანებით ჩაბარებამ შესაძლოა დაგაკარგინოთ ქულა.

შემიძლია თავიდან ვცადო დავალების შესრულება?

დიახ. თუ უკეთესი ქულა გსურთ, ყოველთვის შეგიძლიათ სცადოთ თავიდან. თუკი თავიდან აბარებთ თანაკურსელების მიერ შესაფასებელ დავალებას, შეეცადეთ, რაც შეიძლება სწრაფად ჩააბაროთ იგი, რათა დარწმუნებული იყოთ, რომ მათ საკმარისი დრო ექნებათ თქვენი სამუშაოს შემოწმებისთვის. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება მოცდა დაგჭირდეთ, სანამ თავიდან მოგეცემათ პროგრამირების დავალებების ან ტესტების ჩაბარების შესაძლებლობა. ასეთ დროს გირჩევთ კურსის მასალები გაიმეოროთ.